Dansschool Wesseling
Den Haag

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van F&N Wesseling VOF handelend onder de naam Dansschool Wesseling Den Haag. In deze AV wordt de naam Kidswing Wesseling gebruikt als handelsnaam.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Wesseling Den Haag.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de leerlingen als bezoekers van Dansschool Wesseling Den Haag.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf bij Dansschool Wesseling Den Haag te houden aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) op de locatie van Dansschool Wesseling Den Haag door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 5. Dansschool Wesseling Den Haag is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Kidswing Wesseling stelt het zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 6. Bezoek aan Dansschool Wesseling Den Haag is geheel op eigen risico. Dansschool Wesseling Den Haag is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van het verblijf op de locatie van Dansschool Wesseling Den Haag. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.
 7. Dansschool Wesseling Den Haag is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na de danslessen. U begeeft zich op eigen risico op de locatie van Kidswing Wesseling.
 8. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dansschool Wesseling Den Haag. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 9. Dansschool Wesseling Den Haag heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren.
 10. De leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is voor de leerlingen ten strengste verboden om het geleerde op enige wijze commercieel aan te wenden.
 11. Dansschool Wesseling Den Haag zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Onderhavige overeenkomst betreft dus een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 12. Dansschool Wesseling Den Haag heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 13. Dansschool Wesseling Den Haag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leerling indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Dansschool Wesseling Den Haag zal het lesgeld opschorten zolang de overmacht situatie zich voortduurt.
 14. PERSOONSGEGEVENS: Dansschool Wesseling Den Haag zal uw persoons- en leerlinggegevens strikt persoonlijk behandelen en nooit doorspelen aan derden. Vijf jaar na uitschrijving van de lessen zullen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren en/of verwijderen. Indien u inzage wil in de gegevens die wij van u bezitten, dan kunt u deze opvragen via floris@dansschoolwesselingdenhaag.nl.
 15. Dansschool Wesseling Den Haag zal uitsluitend met toestemming van haar klanten/leerlingen foto's en/of video's plaatsen op onze website en/of social media.
 16. INSCHRIJVING: Inschrijving kan schriftelijk en/of via de website doormiddel van een inschrijvingsformulier geschieden.
 17. De inschrijving gaat van kracht na bevestiging van Dansschool Wesseling Den Haag.
 18. Dansschool Wesseling Den Haag heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de cursus.
 19. De inschrijving bij Dansschool Wesseling Den Haag is voor onbepaalde tijd.
 20. Na inschrijving is de leerling het lesgeld verschuldigd.
 21. Bij verhindering van de les vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 22. Dansschool Wesseling Den Haag kan jaarlijks het lesgeld aanpassen met een maximale  verhoging van 10%. Dansschool Wesseling Den Haag is verplicht deze wijziging door te geven aan de leerlingen en/of ouders/verzorgers. De maandelijkse kosten worden vermeld op de website www.dansschoolwesselingdenhaag.nl.
 23. Alle cursussen zullen slechts doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de cursus geannuleerd en zal er restitutie plaatsvinden van het cursusgeld.
 24. VOOR, TIJDENS OF NA DE LESSEN:  Kom op tijd voor de lessen. 5 a 10 minuten voordat de les begint.
 25. Breng voorafgaande aan de les een bezoek aan de toilet.
 26. Jassen en tassen in de garderobe.
 27. Dansschool Wesseling Den Haag stelt geen vaste kleding eisen, maar de Kidswing leerlingen moeten wel in ballet of sportkleding de lessen volgen. Bij stijldansen minimaal nette casual kleding.
 28. Behandel de leerlingen, docent, ouders, verzorgers, personeel, goederen met respect.
 29. Bij verhindering van leerlingen vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 30. Ouders/Verzorgers wachten tijdens de les in de voorzaal.
 31. Geen stoelen en/of krukken voor de ingang van de danszaal plaatsen.
 32. Gelieve bij het verlaten van de dansschool uw rommel op te ruimen.
 33. BETALING: Het Kidswing lesgeld wordt begin van de maand automatisch van uw rekening geïncasseerd. Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) hoeft u geen lesgeld te betalen. Betalen voor een heel seizoen is ook mogelijk. U krijgt dan korting. Bij stijldansen betaald u per cursus. U kunt in één of drie termijnen betalen.
 34. Het dansseizoen loopt van september tot en met juni (36 lessen) en in deze maanden bent u verplicht het lesgeld te betalen. Kidswing Wesseling is tussen september en juli 5 weken gesloten (Herfst, Kerst-, voorjaars- en meivakantie). De data’s worden vermeld op de website van Kidswing Wesseling.
 35. Bij een eventuele stornering van het lesgeld, zal u op de hoogte worden gebracht door Kidswing Wesseling. U dient dan binnen 10 dagen het lesgeld te betalen op het rekeningnummer van Kidswing Wesseling.
 36. Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn is de leerling van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De leerling is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de leerling in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft Kidswing Wesseling eveneens het recht de leerling uit te sluiten van deelname aan de danslessen.
 37. Bij overmachtsituatie (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) kunt u Dansschool Wesseling Den Haag verzoeken tot opschorting van het lesgeld. Dansschool Wesseling Den Haag bepaalt uiteindelijk of de leerling tot tijdelijke opschorting van het lesgeld kan overgaan.
 38. OPZEGGEN: Bij Kidswing heeft u een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Dit houdt in dat de maand van opzegging uw laatste maand is waarin uw lesgeld verschuldigd bent. Bij stijldansen betaald u per cursus. Zonder opzegging wordt u automatisch doorgeschreven naar de vervolgcursus. U kunt opzeggen per mail via: info@dansschoolwesselingdenhaag.nl of per brief naar Dansschool Wesseling Den Haag, Laan van Meerdervoort 50-B, 2517 AM te Den Haag.